امروز: سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۳۹۷ - Tuesday, 22 May , 2018
کد خبر: 47080

شکست های کارآفرینان موفق دنیا

کارآفرینی درست مثل نشستن در یک چرخ و فلک است. گاهی وقتها بالا هستید و از هیجان نفستان بند می آید و گاهی وقتها هم با سر به سمت زمین می آیید و هر لحظه منتظرید به شدت به زمین برخورد کنید. ...

کارآفرینی درست مثل نشستن در یک چرخ و فلک است. گاهی وقتها بالا هستید و از هیجان نفستان بند می آید و گاهی وقتها هم با سر به سمت زمین می آیید و هر لحظه منتظرید به شدت به زمین برخورد کنید.

  1. رابین چیس، موسس زیپ کار

 رابین

وقتـی کاری را راه انـدازی میکنیـد، بـا سـرعت هـر چـه تمامتـر سـراغ مشـتری هایتان بروید و از آنهـا یاد بگیرید تـا محصـول خـود را تولیـد کنیـد. در شـرکت گولوکو که دومیـن شـرکت مـن بـود و در زمینـه اشـتراک گذاری خـودرو بـه صـورت آنلایـن کار میکـرد، مـا پـول زیادی را صـرف راه انـدازی وبسـایت و نرم افزارهـای مـورد نیـاز کردیـم، بـدون اینکـه اول خودمـان را بـه مشـتریها نزدیـک کـرده باشـیم و درگیـر نیازهـا و خواسته هایشـان بشـویم و ایـن یعنـی بخـش عمـده ای از کار مـا صرفـا بر مبنـای حدسهایـی کـه میزدیـم اسـتوار بـود و همیـن هـم باعـث شـد شکسـت بخوریم.

  1. هیتــن شــاه، از موسســان شــرکت کا مپیو تــری KISSmetrics

 هیتن

من و همکارم یک میلیون دلار روی راه اندازی یک شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی وب سرمایه گذاری کردیم که این شرکت هرگز لانچ نشد. ما خیلی ایده آلگرا بودیم و از هر چیزی بهترین را میخواستیم. بنابراین بهترین چیزی که میتوانستیم ساختیم، اما اصلا به این نکته توجه نکردیم که مشتریانمان به چه چیزهایی اهمیت میدهند. الان یاد گرفتیم که چطور هوشمندانه پولمان را خرج کنیم؛ روی یادگیری هر چه بیشتر سرمایه گذاری کنیم و به خواسته های مشتریانمان و آنچه که آنها را راضی میکند، توجه داشته باشیم.

  1. جیسـون دیمـرز، بنیانگـذار و مدیرعامـل شـرکت AudienceBloom

 جیسون

حدود دو سـال قبـل در آرامش و بـا موفقیت یک کمپانی را اداره میکـردم. همـه چیـز بـه آرامـی پیـش میرفـت، بنابرایـن بـا خـودم فکـر کـردم میتوانـم وقت کمتـری را بـه مدیریـت تیم اختصـاص بدهم و روی یک اسـتارتآپ جدیـد کار کنـم کـه واقعا هیجـانزده ام کرده بود. بیشـتر وقتـم را بـا کار روی آن پـروژه میگذرانـدم کـه جدیـد و خیلـی مهیـج بـود. مهمتـر از همـه اینکـه کار روی یـک سـرمایه گذاری جدیـد واقعـا جالـب بـود. در ایـن زمـان شـرکت قبلـی داشـت کارش را بـا موفقیت انجـام میداد و ایـن کـورم کـرده بـود. اینکـه یـک شـرکت کارش را فقـط “خـوب” انجـام بدهـد، کار اصلـی یـک کارآفریـن نیسـت. کارآفرینهـای موفـق حداقـل را برای شرکتشـان نمیخواهنـد و کارشـان را مـدام گسـترش میدهنـد و خودشـان را بـرای آینـده آمـاده میکننـد. چـون مـن تیمـم را بـه دو بخـش تقسـیم کـرده بـودم کـه روی دو اسـتارتآپ متفـاوت کار کنند، رشـد شـرکت اول متوقف شـد و من وقت بیشـتری نداشـتم تا روی استارتآپ دوم بگـذارم و آن را موفـق کنم. اسـتارتآپ دوم هم شکسـت خـورد و امـروز AudienceBloom از هـر زمـان دیگـری قویتـر اسـت و به سـرعت بـه رشـد خـود ادامـه میدهد، چـون من همـه حواسـم را معطوف آن کـرده ام.

  1. رند فیشکین، از موسسان Moz

رندفیکشنیکـی از بزرگتریـن اشـتباهات مـا در Moz ایـن بود که پشـت سـر هـم پروژه هـای بیـگ بنگـی راه میانداختیـم کـه بـه ماههـا تلاش و برنامه ریـزی احتیـاج داشـت و به نظـر نمیرسـید کـه در آن مـدت پیشـرفت چندانـی هم بکنـد. واقعـا ناراحت کننـده اسـت، چـون ایـن روش چند بـار هـم جـواب داد تـا اینکـه بالاخـره در آخریـن پروژه بـا اشـتباهمان مواجه شـدیم؛ بـه این ترتیب کـه پروژه ای کـه در سـال 2011 شـروع شـد و تصـور میکردیـم در جـوالی 2012 بـه مرحلـه نهایـی برسـد، تـا سـپتامبر 2013  بـه تاخیـر افتاد. یکـی از بدترین چیزهـا در دنیای اسـتارتآپ ایـن اسـت که شـما بـرای پروژه ای بیـش از یـک سـال بودجـه بگذاریـد و برنامه ریـزی کنید.

دانش بنیان

اخبار مرتبط
 
   
 
دیدگاه
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

سامانه جستجوی فرصت های کارآموزی(

آخرین مطالب
مدیسه  

شرکت مهندسی مشاور درسا صنعت تهران(

گروه اقتصادی درسا صنعت تهران(

 

شرکت مهندسی مشاور درسا صنعت تهران(

ماهنامه دنیای الکترونیک (نسخه فارسی IEEE SPECTRUM(