امروز: شنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۷ - Saturday, 26 May , 2018
کد خبر: 46902

گفت و گو با محمدرضا فريوري، مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره برند فيلور

فیلور مهمان 50 ساله خانه های ایران

شرکت سهامی کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) درسال 1343 تأسیس و در محل کارخانه واقع درخیابان پیروزی فعلی بهره برداری از آن آغاز گردید. در شروع کار، قطعات یخچال و فریزر از شرکت‎های فیلکو آمریکا و هوور انگلیس وارد و مونتاژ می‎شد. قابل ذکر است که نام شرکت ا ...

شرکت سهامی کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) درسال 1343 تأسیس و در محل کارخانه واقع درخیابان پیروزی فعلی بهره برداری از آن آغاز گردید. در شروع کار، قطعات یخچال و فریزر از شرکت‎های فیلکو آمریکا و هوور انگلیس وارد و مونتاژ می‎شد. قابل ذکر است که نام شرکت از ترکیب کلمات فیلکو و هوور اقتباس شده بود. پیرو تغییر در مالکیت شرکت و انجام سرمایه گذاری در ماشین آلات، از سال 1351 تولید محصولات جدید یخچال و فریزر شروع گردید. در این مرحله بخشی از قطعات در کارخانه تولید و مابقی از خارج وارد می‏شد.  شرکت درسال 1354 به سهامی عام تبدیل گردید. پس از انقلاب، عمده سهام شرکت در اختیار بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ قرارگرفت و از سال 1362 به شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (سهامی عام) تغییر نام یافت. در این گفت و گو  مدیرعامل فیلور از وضعیت این روزهای این برند و محصولات آن صحبت می کند.

فیلور

  • شركت فیلـور از چـه سـالى وارد صنعت لوازم خانگی شـد و چگونه توانسـت خودش را بـه برندى مطرح در بازار لوازم خانگـى تبدیل کند؟

فیلـور برنـدی اسـت کـه زیرمجموعه شـرکت تولیـد بهمن قرار گرفته و پیـش از انقلاب با نام فیلکو شـناخته می شد. ایـن برنـد در مجمـوع حـدود نیم قـرن عمـر دارد و در طول این سال ها توانسـته در صنعت یخچـال و یخچـال – فریزر فعالیـت کند و سـهمی از بـازار را به دسـت آورد.

وقتی برندی بتواند سـال ها محصولاتش را با قیمت مناسـب و کیفیـت قابـل قبول به دسـت مصرف کننده برسـاند، طبعا خواهد توانسـت بر ذهـن مصرف کننده تاثیر مثبتـی بگذارد. ایـن در حالـی اسـت کـه ما امـروز با پدیـده ظهـور برندهای جدیـد و مـرگ زودرس آن ها در صنعت لـوازم خانگی رو به رو هستیم و بسیاری از شرکت ها خیلی زود به وجود می آیند و بـا تولیـد یـک محصـول و تبلیغـات زیـاد روی آن، بعـد از مدتـی از گردونـه رقابـت خـارج می شـوند، چـون نمی توانند بـه برندسـازی روی آورند و نظر مـردم را به خود جلب کنند. توجـه بـه کیفیـت و دوام و همین طـور قیمت مناسـب یکی از راهکارهای مناسـبی اسـت کـه می تواند برندی را پایدار و ریشه دار کند که به نظر می رسد فیلور در این راه موفق عمل کرده است.

  • با توجه به محصولاتی که تولید می کنید، مواد اولیه مورد نیازتان را چگونه تهیه می کنید؟ آیا این صنعت ارزبری بالایی دارد؟

بخشـی از مـواد اولیـه از بازارهـای داخـل تهیـه می شود. بخشـی هـم از بازارهـای بین المللـی وارد کشـور می شود. از صفـر تا صد فرایند تولیـد یخچال فیلـور را در کارخانه انجام می دهیم و فقـط بـه واردات موتـور کمپرسـور می پردازیم، آن هم به ایـن دلیـل کـه تولیـد قابـل توجهـی در صنعت موتورهـای کمپرسـور نداریـم. بنابرایـن می تـوان گفـت بـا توجـه بـه این کـه قطعـات مـورد نیـاز یخچـال را خـود بـه تولیـد می رسـانیم و وابسـتگی کمـی بـه قطعـات خارجـی داریـم، ارزبـری بالایـی نداریـم. محصـولات فیلـور علاوه بر داشـتن نشـان سـازمان اسـتاندارد ملی ایران موفق به کسب ایزوی 2015 نیز شده اند، که این موضوع نشـان از کیفیت رو بـه رشـد محصـولات ایـن شـرکت اسـت. در چشـم انداز مـا ایـن اسـت کـه بـا یـک برنـد مناسـب و خـوب خارجـی جوینـت شـویم. چـون در حـال حاضـر هیچ نوع سیاسـت و

اسـتراتژی درخصـوص برندهای ملـی وجود نـدارد. طبعا هر شـرکتی کـه بخواهد سـرپا بایسـتد بایـد بتواند با یـک برند صاحب نـام خارجـی جوینت بشـود تا بتوانـد کارش را به نحو مناسب تری تـداوم دهد.

از ایـن رو برنامـه داریـم بـا گرفتـن یـک شـریک مناسـب خارجـی محصولات خـود را در بازار وسـیع تری عرضه کنیم و بـا ارتقـای تکنولـوژی خـود و اسـتفاده از برندهـای معتبر وارد بازارهـای جدیدتری شـویم. گروه تولیدی بهمن در حال حاضر 500 نفـر را در خود به عنوان نیروی کار مسـتقیم جا داده اسـت کـه اگـر نمایندگی هـای فروش و خدمـات پس از فروش را نیز به این فهرسـت اضافه کنیم، اشـتغال زایی فیلور

از ایـن تعـداد بالاتـر خواهـد رفـت. ما بـر ایـن باوریم همین که در شـرایط سـخت کنونی اقتصاد کشـور این تعـداد نیرو را حفـظ کرده ایـم و تعدیلـی انجـام نداده ایـم، خـود اقدامـی مناسـب در راسـتای کمـک بـه حفـظ اشـتغال موجـود درکشـور و جلوگیـری از بیـکاری برخـی افراد بوده اسـت.

  • گـروه صنعتـى بهمـن چنـد درصـد از بـازار را در اختیـار خـودش دارد؟

حـدود ده درصـد یخچـال و یخچـال – فریـزر تولیـد داخـل از سـوی ایـن گـروه انجـام می شـود. البتـه مـا فقط به بـازار داخلـی تکیـه نکرده ایـم و توانسـته ایم بـا نفـوذ در برخـی کشـورهای منطقـه بـه صـورت مویرگـی صـادرات داشـته باشـیم. عـراق و افغانسـتان دو کشـوری هسـتند که بـه بازار آن ها نفوذ کرده ایم و محصولات خود را در این بازارها به فروش رسانده ایم.

البتـه چـون در لـوازم خانگـی قیمـت تمام شـده در ایـران بالاسـت، رقابـت در منطقـه امـر سـختی بـه شـمار مـی رود و بـا توجـه بـه تولیـد انبوهی کـه در ایـن زمینه وجـود دارد محصولاتـی مثـل یخچـال، ماشـین لباسشـویی و تلویزیون در صادرات مشکلی دارند و به سادگی نمی توانند در بازارهای رقابتی حضور یابند.

  • صنعت لوازم خانگی ایران از نظر کیفیت و استانداردهای جهانی در چه رتبه ای قرار دارد؟

ایـن صنعت بـا توجه بـه سـرمایه گذاری های صورت گرفته دارای زیرسـاخت های مناسـبی اسـت و می تواند محصولاتی  در حـد و اندازه هـای برندهـای مطـرح بـه تولیـد برسـاند، امـا چـون بـه دلایـل گوناگـون قیمـت تمام شـده بالاسـت، نتوانسـته بـه راحتـی وارد بازارهـای جهانـی شـود. در حـال حاضـر واحدهـای تولیـدی زیـادی در کشـور وجـود دارنـد کـه با اسـتانداردهای پایینی محصولاتشـان را تولید و عرضه می کننـد. بـه همیـن خاطر مـا تنـوع وسـیعی از محصولات را بـه لحـاظ کیفـی داریـم کـه خـود مشـکل بزرگـی بـرای برندسـازی در صنعـت لـوازم خانگـی اسـت. در واقـع هـم تولیـدات باکیفیـت و کالاهـای خـوب ایرانـی را بـه تولیـد می رسـانیم و هم کالاهای ضعیف و با کیفیت پایین از سـوی برخـی تولیدکنندگان روانه بازار می شـود. این نوسـان کیفی در نهایـت بـه نفع تولید کشـور نیسـت و در ایـن رابطه بهتر اسـت مسـئولان با آزادسـازی فعالیت های اقتصـادی، فضایی را بـه وجـود آورند کـه این محصولات با کیفیـت پایین خود به خود از بازار خارج شـوند یـا از نظر اسـتانداردها در رده ای قـرار گیرنـد کـه مصرف کننده بداند چه کالایی را با کدام کیفیت به مصرف می رساند.

  • با توجه به چالش هایی که در تولید است، چه انتظاراتی از دولت دارید؟

انتظـار بـر ایـن اسـت کـه دولـت یـک اسـتراتژی روشـن منطبـق بـر واقعیت هـای اقتصـاد کشـور را بـرای بخـش تولیـد تدویـن کنـد و در رابطـه بـا صنعـت بتوانـد سیاست گذاری های صحیحـی را انجـام دهـد. اگـر هـم در جایـی اسـتراتژی وجود داشـته باشـد اراده ای بـرای اجرای آن وجـود نـدارد که این دو مورد سـبب شـده بخش تولید مـا بـا یـک نـوع سـردرگمی مواجـه شـود. از سـویی دیگر لازم اسـت تـوازن را بیـن بخش هـای مختلـف اقتصـاد بـه وجـود آورد و اقتصـاد کشـور را از بانک محـور بـودن خارج کنـد و اجـازه ندهـد بانک ها هر رفتاری که می خواهند با تولید کنندگان داشته باشند.

دیگـر این کـه امکانـات برابـر بـا برندهـای خارجـی را بـرای برندهـای داخلـی هـم فراهـم کنـد. بسـیاری از برندهـای خارجـی از امکانـات مالـی و تامین مالی بین المللی استفاده می کننـد کـه نـرخ بهـره بسـیار پایینـی در سیسـتم های بانکـی دارد ولـی متاسـفانه برندهـای داخلـی نمی توانند از ایـن امـکان اسـتفاده کننـد. برندهـای خارجـی می توانند از تبلیغـات در شـبکه های ماهـواره ای بهـره ببرنـد، ولی چنین اجازه ای به شرکت های داخلی داده نمی شود. این عوامل سـبب شـده برندهـای داخلـی به تدریـج بـازار خودشـان را بـه برندهـای خارجـی واگـذار کننـد و مسـیر نزولـی را طی کنند و تولیدشان کاهش یابد و کم کم سهم بازارشان را از دست بدهند. بنابراین بهتر است سیاست ها به نوعی باشـد که جلوی این روند گرفته شـود و تولیدکننـدگان داخلـی بتوانند از امکانات و شـرایط برابری نسبت به برندهای خارجی برخوردار شوند.

اخبار مرتبط
 
   
 
دیدگاه
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

سامانه جستجوی فرصت های کارآموزی(

آخرین مطالب
مدیسه  

شرکت مهندسی مشاور درسا صنعت تهران(

گروه اقتصادی درسا صنعت تهران(

 

شرکت مهندسی مشاور درسا صنعت تهران(

ماهنامه دنیای الکترونیک (نسخه فارسی IEEE SPECTRUM(